Dret d'accés a la infomació Oficina de Transparència

[+]

Funcions[+]

L'Oficina de Transparència tindrà encomanades les següents funcions:

  1. La coordinació en matèria d'informació per al compliment de les obligacions establides en la normativa de transparència, demanant la informació necessària dels diferents Departaments, que hauran de col·laborar activament amb la mateixa en l'exercici de les seues funcions.
  2. La tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
  3. L'assessorament a les persones per a l'exercici del dret d'accés i l'assistència a aquelles en la busca de la informació, sense perjuí de les funcions que tinguen atribuïdes altres unitats administratives.
  4. L'elaboració dels informes en matèria de transparència i dret d'accés a la informació pública.
  5. La difusió de la informació pública creant i mantenint actualitzats enllaços amb direccions electròniques a través de les quals puga accedir-se a ella.
  6. Les altres que li atribuïsca l'ordenament jurídic i totes les que siguen necessàries per a assegurar l'aplicació de les disposicions de l'esmentada Ordenança.

Dades de contacte[+]

Registre General de la Diputació Provincial de Castelló
Pz de las Aulas 7, 12001, Castelló.

Telèfon – 964 359 985
Email: transparencia@dipcas.es