Castellano Valencià

A) INFORMACIÓ SOBRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT

1.- Característiques de la pàgina web de la Diputació: 1.- Característiques de la pàgina web de la Diputació:

C) TRANSPARÈNCIA ECONÓMICO-FINANCIERA

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVICIS

1.- Procediment de contractació de servicis: 1.- Procediment de contractació de servicis:

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES DE SERVICIS I SUPORT A MUNICIPIS

4.- Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica: 4.- Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica:

F) INDICADORS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

1.- Planificació i organització de la Diputació: 1.- Planificació i organització de la Diputació:

3.- Càrrecs de la Diputació i Entitats dependents i participades: 3.- Càrrecs de la Diputació i Entitats dependents i participades: